Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД И МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД И „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД

Настоящата политика за защита на личните данни се издава на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни и всички приложими подзаконови актове, които имат отношение към обработването и защитата на данните, и общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Тя касае защитата на личните данни за дейността на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и на МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и на „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД.

Като администратори на лични данни, МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД прилагат принципите за обработване на лични данни и чрез настоящата политика предоставят информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

Принципите и правилата на Общия регламент се прилагат по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се обработва във връзка с осъществяването на функциите на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД. Информацията може да се съдържа както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи.

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД с  ЕИК 201334460, е с адрес: с. Доганов, обл. Софийска, ул. „Първа“№32 и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД,  ЕИК 201334460, е с адрес: с. Доганов, обл. Софийска, ул. „Първа“№32 и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“ ЕООД,  ЕИК 202562303, е с адрес: район р-н Лозенец
бул.“№ 95-97, вх. 2. са администратори на лични данни, които обработват с цел осъществяване на дейността си. 

В качеството си на администратори на лични данни, МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД имат задължение да Ви информират какво да очаквате, когато обработват Вашите лични данни. 

2. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД длъжностно лице по защита на данните на телефон: 0889605412 или на  електронна поща.

3. ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС:

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД обработват личните данни само за целта, за която те са събрани, и не ги използва повторно за несъвместими цели, като най-често обработва лични данни за:

 • Осигуряване на обслужването на пациентите си и предоставянето на здравни услуги;
 • Осигуряване на административното функциониране-администрирането на трудовите правоотношения, управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност и всички други дейности.
 • Сключването и изпълнението на договори;
 • Изпълни законови задължения.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ:

 • МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД като администратори, събират лични данни по отношение на следните категории лица:

- служители;

- участници в конкурси за работа;

- контрагенти;

- пациенти;

 • Видовете лични данни, които обработват са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:
 • Идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта,  възраст, семейно положение, родствени връзки и др;
 • Информация за трудова дейност, професионална биография;
 • Информация за връзка - телефонен номер, имейл адрес; 
 • Визуални изображения;
 • Банкови данни; 

Също така обработват чувствителна информация, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само:

 • Данни за здравословното състояние;
 • Генетични данни;
 • Расов или етнически произход;
 • Религиозни или други вярвания и др.

5. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработка на данни е изпълнение на законово задължение, което произтича за администратора на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на лични данни. 

Също така обработват лични данни и на следните основания:

 • във връзка с възникнали договорни отношения,
 • поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице,
 • валидно получено съгласие за обработване на лични данни.


6.  КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Предоставените от Вас или получени от друг лични данни, МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД използват по начин, който отговаря на законодателството за защита на данните. МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД  обработват Вашите лични данни в законоустановените срокове за постигане на целите, за които са били събрани. Периодът на съхранение на личните данни в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД е съобразен със сроковете, предвидени в действащото законодателство и приложимите подзаконови нормативни актове, изискванията за водене на учрежденския архив, отчитат се и сроковете, в които могат да бъдат предявени правни претенции. След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени и електронни), се унищожават.

7.  КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД може да предоставят лични данни  на трети лица, само ако е предвидено в закон. 

8.  КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:


Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях. МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД предприемат физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

9. ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Предаване на личните данни от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД на трети страни или на международни организации се извършва само в предвидените в закона случаи.

10. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и МЦ „СКИН СИСТЕМС“  ЕООД и „Д-Р КАТРИН КОНСТАНТИНОВА КРАХТОВА-НАСТЕВА – АСМПКВБ-ИП“ ЕООД не използват получените данни за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

11.  КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да поискате да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас;
 • Да поискате да Ви предоставим копие на вашите лични данни;
 • Да поискате да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката;
 • Да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание;
 • Да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание;
 • Да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание; 

12. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

В случай, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/

Настоящата политика е актуална към 25.08.2020г. Политиката се актуализира при настъпили нормативни промени.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK