Новини

Обявление - конкурс специализанти "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл.17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.90 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВА

Свободни  длъжности за ”лекар-специализант“ за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ -  1  място

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата
 2. Мотивационно писмо
 3. Автобиография – европейски формат
 4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение - копие
 5. Актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал

6.Декларация за липса на несъвместимост - по образец съгласно приложение № 4 от Правилата

 

Заявление за участие и Декларация по т.1 и т.6 могат да се изтеглят от сайта на болницата.

 

Конкурсът ще се осъществи на три етапа:

 1. Комисия, определена със заповед на управителя ще направи подбор на документи;
 2. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати;
 3. Комисията, провела събеседването ще обяви кандидатите, допуснати до финално интервю с Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД.

 

Телефон за допълнителна информация: 0894441080

 

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;

Изисквания за длъжността: Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 

 • завършено висше образование по медицина;
 • членство в БЛС

.

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 15.30 часа на 11.01.2024 г;
 3. Изискуемите документи се поставят в запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:
 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за назначаване на нови специализанти за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия ”.
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

В срок до 15.30 часа на 11.01.2024 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

 

Резултатите от отделните етапи на конкурса ще бъдат обявявани на интернет страницата и на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД .

 

Крайното класиране ще бъде съобщено на участниците в тридневен срок от провеждането на конкурса.

 

Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

Приложение № 3

 

 

 

До

УПРАВИТЕЛЯ НА

МБАЛ ‘‘СКИН СИСТЕМС’’ ЕООД

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето/

 

Адрес:……………………………………………………………………………………….

Тел.за контакти :…………………………………….

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МИЛЕВ,

Моля да бъда допуснат /а/ до конкурс за длъжността ”лекар-специализант“ за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ в повереното Ви здравно заведение.

В момента работя като…………………………. в ……………….……….…………

 

Имам професионален трудов стаж:………………………….

 

Прилагам следните документи :

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография – европейски формат
 • Диплома за завършено висше образование, включително и приложение - копие
 • Актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал
 • Декларация за липса на несъвместимост- по образец.

 

 

 

 

дата……………………

гр/с............                                                                  подпис:……………………..

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Долуподписаният /та/ ................................................................................................................

/трите имена по   документ за самоличност/

 

ЕГН............................................................, адрес:.....................................................................

...........................................................................................................тел....................................

 

Декларирам, че:

 1. съм пълнолетен български гражданин и не съм поставян/а/ под запрещение;
 2.  не съм осъждан/а/ за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 3.  не съм лишен/а/ по съответен ред от правото да заемам определена длъжност

 

 

Дата:.................

Гр............                                                                 Декларатор:..................................

 

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK