Новини

Обявление конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 7 и чл. 70, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл.15, т.5 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС”  ЕООД, със Заповед № 92/ 25.07.2022 г. обявяват конкурс за заемане на следната длъжност, а именно: 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;
 • за определен срок на трудовото правоотношение – 3 години;
 • професионален опит – 5 години.

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.
 • трудов стаж като медицинска сестра не по - малко от 5 години.

 

            Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема: „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата ”.         

Класирането на кандидатите ще се извърши след оценка на писмените разработки и събеседването, като се изчисли средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата;
 2. Професионална автобиография;

3.Документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

 1. Диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”;
 2. Документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/;
 3. Медицинско свидетелство за работа;
 4. Документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 5. Писмена разработка на тема „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата ”

 

* Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива.

*Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в оригинал или като нотариално заверени копия.

 

Критерии за оценка на писмената разработка:

 • Обем – 5-10 страници, в който не влизат съдържанието, съкращенията и използваната литература;
 • Структура – съкращения, съдържание и използвана литература;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Анализ;
 • Извеждане на проблемите и съответните решения;
 • Идентификация на критичните фактори;
 • Стил, лексика и терминология използвана в писмената разработка;
 • Външно оформление.

 

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 15.00 часа на 26.08.2022 г;
 3. Изискуемите документи се поставят в два отделни запечатани плика, както следва:

3.1. плик №1 с надпис: „Документи” съдържа заявление за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявлението;

3.2. плик №2 с надпис: „Писмена разработка”, който съдържа писмена разработка в два екземпляра.

Двата плика се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”.
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Конкурсът включва следните етапи:

 1. Обявяване на конкурса;
 2. Подаване на документи за участие в конкурса;
 3. Допускане до конкурса;
 4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците;
 5. Възникване на конкурсното правоотношение.

 

В срок до 15.00 часа на 26.08.2022 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Телефон за информация: 0894441080

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK