Новини

О Б Я В Я К О Н К У Р С - "Началник отделение"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, както и Заповед № 73/24.08.2023 г. на Управителя  на болницата:

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжностите: “Началник отделение по ортопедия и  травматология”, “Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение”, “Началник отделение по пластично-възстановителна хирургия”, “Началник отделение по обща хирургия”, “Началник отделение по кожни и венерически болести” и “Началник клинична лаборатория” в структурата на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД със срок на заемане на длъжността 3 години при следните условия: 

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на  следните задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна степен  „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност по профила, за който кандидатства.

б) Кандидатът трябва да има минимум 10 /десет/ години трудов стаж  като лекар и не по-малко от 5 години по съответната медицинска специалност.

 1. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, да се проведе под формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия. Класирането на кандидатите да се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец съгласно приложение №3 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД
 2. Декларация за липса на несъвместимост по образец съгласно приложение №4 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Копие от свидетелство за призната специалност;
 5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
 6. Професионална автобиография;
 7. Документ за членство в БЛС;

 

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30ч. на 29.09.2023г. в  МБАЛ “Скин Системс” ЕООД с адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се 

посочва: 

Подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;

Получател: МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността “Началник отделение по ортопедия и  травматология”, “Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение”, “Началник отделение по пластично-възстановителна хирургия”, “Началник отделение по обща хирургия”, “Началник отделение по кожни и венерически болести” и “Началник клинична лаборатория”.

.  

          При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Резултатите от първият етап - списък с  допуснатите  кандидати ще бъде обявен от назначена комисия  за допускане на кандидатите на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД на 02.10.2023г.

 1. Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 05.10.2023г. от 15.30 ч. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса.

VІ. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

 

                 В срок до 15.30 часа на 29.09.2023г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “Скин Системс” ЕООД , на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

                 Телефон за информация: 0894 44 10 80

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

Долуподписаният /та/ ................................................................................................................

/ТРИТЕ ИМЕНА ПО   ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ/

 

ЕГН............................................................, адрес:.....................................................................

...........................................................................................................тел....................................

 

Декларирам, че:

 1. съм пълнолетен български гражданин и не съм поставян/а/ под запрещение;
 2.  не съм осъждан/а/ за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 3.  не съм лишен/а/ по съответен ред от правото да заемам определена длъжност

 

 

 

Дата:.................

Гр............                                                                Декларатор:..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До

УПРАВИТЕЛЯ НА

МБАЛ СКИН СИСТЕМС ЕООД

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето/

 

ЕГН :……………………………..

Адрес:……………………………………………………………………………………….

Тел.за контакти :…………………………………….

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МИЛЕВ,

Моля да бъда допуснат /а/ до конкурс за длъжността ...............................................

 в повереното Ви здравно заведение.

В момента работя като…………………………. В ……………….……….…………

Имам професионален трудов стаж:………………………….

Имам професионален трудов стаж:………………………….

Прилагам следната документация :

 • автобиография
 • декларация по образец
 • копие от диплома за завършено висше образование
 • документи , удостоверяващи трудов стаж
 • удостоверение от БЛС за актуално членство
 • ...............................................................................................

 

 

 

 

дата……………………

гр............                                                                подпис:……………………..

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK