Новини

О Б Я В Л Е Н И Е - Конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал.3 и ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения и чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, със Заповед № 116/03.08.2020 г. обявяват конкурс за заемане на следната длъжност, а именно: 

 1. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ – 1 щатна бройка за следното отделение:


- Отделение по обща хирургия

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;
 • за определен срок на трудовото правоотношение – 3 години;
 • професионален опит – 10 години.

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • диплома за завършено висше образование за съответната специалност по която кандидатства
 • трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години, като по съответната медицинска специалност  не по-малко от 5 години.

 

            Конкурсът да се проведе на база интервю, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране. Класирането на кандидатите ще се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Кандидатите да представят следните документи: заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата; 
 2. Професионална автобиография;
 3. Документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 4. Диплома за завършено висше образование по съответната специалност по която кандидатства;
 5. Документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/;
 6. Медицинско за работа;
 7. Документ за членство в Български лекарски съюз.

 

Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в оригинал или като нотариално заверени копия.

 

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 15.30 часа на 16.09.2020 г;;
 3. Изискуемите документи се поставят в отделен запечатан плик, както следва:
 • плик №1 с надпис: „Документи” съдържа заявление за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявлението;

Плика се поставя в друг запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ” .

 

 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Конкурсът включва следните етапи:

 1. Обявяване на конкурса;
 2. Подаване на документи за участие в конкурса;
 3. Допускане до конкурса;
 4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците;
 5. Възникване на конкурсното правоотношение.

 

В срок до 15.30 часа на 16.09.2020г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Телефон за информация: 0894 44 10 80

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK