Микробиологична лаборатория

Болничната лаборатория по микробиология има отговорната мисия да подобрява грижата за болния човек, като осигурява своевременна, широкоспектърна и достоверна микробиологична диагностика.

Лабораторията има второ ниво на компетентност и съобразно Медицински стандарт „Микробиология” извършва всички необходими изследвания на болни със съмнение за инфектен процес или проявени симптоми на инфекция. Във връзка със санитарния контрол на инфекциите, придобити в болницата, в лабораторията се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция. Доказаните етиологични агенти се изследват за чувствителност ин витро към широк набор от антибиотици, което е база за провеждане на подходяща за пациента антимикробна терапия. Болничната микробиологична лаборатория има ключова роля при контрола на вътреболничните инфекции и реализирането на рационална антибиотична политика в болницата.

Лабораторията участва в национална система за външна оценка на качеството на диагностичната дейност, за което се сертифицира два пъти годишно. Акредитирана е с отлична оценка от МЗ.

Полезни връзки:

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ

WORLD HEALTH ORGANIZATION

CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

EUROPE'S JOURNAL ON INFECTIOUS DISEASE EIDEMILOGY, PREVENTION AND CONTROL

EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Назад

Началник отделение

Доц. д-р Бойка Кирилова Маркова

   Завършва медицина през 1976 в МА-София. Придобива специалност „Микробиология”  през 1979, научна степен „Кандидат на медицинските науки” през 1991 и научно звание „Доцент” през 1997. Заемани длъжности в периода 1976-2014: ординатор, МЛ ОХЕИ-Видин и ОБ „Д-р Р. Ангелов”-София; Завеждащ отдел Микробиологичен ОХЕИ-София; Научен сътрудник 3-1 степен в Катедра „Микробиология”, НИЗПБ-София; Главен асистент в Катедра „Микробиология”, НИЗПБ-София; Началник ЦЛМ в УМБАЛ „Александровска” ЕАД-София. В периода 2006-2016 работи последователно в МЦ „Пиротска”, МДЛ „Кандиларов” и МДЛ „Синево-България”. Други дейности в периода 2000-2014: Национален представител в Европейска система за надзор върху антибиотичната резистентност в Европа (EARSS) и Европейска програма за изследване на антибиотичната консумация в Европа (ESAC); Член на Специализирана комисия за оценка на клиничната ефективност и безопасност на лекарствените продукти (СКОТБЛП) при МЗ, Комисия по Позитивна Лекарствена Листа при МС на Р.България, Експертен съвет по ВБИ при МЗ.

Д-р Маркова има над 90 публикации в наши и чужди специализирани издания, в т.ч. авторство и съавторство в учебници и монографии. Научен ръководител е на 4-ма докторанти. Изнася лекционни курсове по СДО за лекари и специалисти по здравни грижи на тема: „Специфичната роля на клиничната микробиология за оптимизиране на лечебно-диагностичния процес”, „Съвременни проблеми в антимикробната терапия”. Притежава 2 удостоверения за рационализации и 1 авторско свидетелство за изобретение. Членува в Българско Дружество по Медицинска Микробиология към СУБ (БДММ), Българска Асоциация на Клиничните Микробиолози (БАМ), Европейско Дружество по Клинична Микробиология и Инфекциозни Заболявания (ESCMID), Американско Общество на Микробиолозите (ASM), Алианс за Разумна Употреба на Антибиотиците (APUA).

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK